Monthly Archives: August 2011

Hiện trạng NỘI TÌNH VN – Quẻ Dịch Lôi Phong HẰNG (Trần Sơn)


Một cao nhân trong Nước gieo được Quẻ HẰNG, đệ tử đưa lên đăng để xin được tham khảo. Tôi xin được lạm bàn. Xét: -Dịch là Lý diễn biến Nhân Sinh & Trời Đất -Quẻ HẰNG = Lâu Dài … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment