Thơ Trần Sơn – 2


Xuống Đường.

“NHỜ ƠN ĐẢNG”
Dân biết đâu tà đâu chính;
Nhờ thù ngoài
Dân rõ : Ấy kẻ nội gián – tay sai.

“DẬY MÀ ĐI”
Chỉ mặt, tên ghi
Phường buôn dân – bán nước!
Cho Dân tình
Thoát nỗi oan khiên;
Cho NƯỚC NON
Ngẩng cao đầu phách khí;
Bạn bè Năm Châu
Khâm phục
Giống Lạc Hồng – Con cháu Trưng Vương!

-(Trần Sơn-9/2011)-

——————————————————

Nguyện Cầu.
*
“Tây niên chưa đủ
Âm đà nay dư; *
Nhân sinh hoán chuyển ngất ngư
Đấu tranh hẫng hụt bây chừ còn mang ?

Vận Hội tròn trăng
Nhật soi Trăng dọi
Xác thân nếu mỏi ?
Tâm trì Thiên Niên !*

Ngàn năm Đất Nước  bền yên
Con Dân  nước Việt xứng tên Lạc Hồng.”

(Trần Sơn – 71t -10/2011)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Thơ Trần Sơn – 2

 1. bagan3 says:

  Khánh Hỉ Sinh Nhật Trần Lão-hữu
  Thất Thập Nhất Niên Tuế .

  “Già ư kiếp đã vô thường ,
  Trẻ ư lại vẫn một phường du ngư .
  Vô ngôn vô niệm thi như ,
  Thấp mày đã rạng chân hư kiếp người “.

  (Võ-Như)

  *
  Ghi chú:
  Lời và ý thơ của vị Niên Trưởng
  thiết tưởng dành cho các quý Trưởng Lão
  hơn là bản thân bất xứng.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s