Monthly Archives: June 2012

Nguồn gốc Kinh Dich.


KINH DỊCH – DI SẢN SÁNG TẠO của VIỆT NAM. (Nguyễn Thiếu Dũng) * TRÍCH: “Ngày nay chúng ta có đầy đủ chứng lý để nói ngay rằng Kinh Dịch là sản phẩm của Việt Nam, do chính tổ tiên … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nguồn gốc Dân Tộc Việt.


THẾ GIỚI CÓ CÔNG NHẬN KHÔNG? “Nhưng chả lẽ ta chỉ biết học mà không có gì dạy lại cho thế giới? Tạo sao những chuyện về dòng giống tổ tiên, về văn hóa của mình mà cũng chờ thế … Continue reading

Posted in Uncategorized | 8 Comments