Monthly Archives: September 2012

HIỆN TRẠNG NỘI TÌNH VN – QUẺ PHỤC (?)


* -Nguyễn Thiếu Dũng- Từ Quẽ Khôn – ĐỊA (Đất) Khi nào Hào Âm – tận cùng Nội quái – chuyển thành Dương tượng trưng (mở đầu việc) Lãnh đạo Quần chúng VN xuất hiện thì… “Trăng tỏ chiếu minh … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments