Monthly Archives: February 2013

TỊNH LẶNG “StillnessSpeaks”(Trần Sơn lược dịch) -CHƯƠNG MƯỜI-


Đau khổ & Chấm dứt khổ đau. * 101- Mối tương tác của mọi sự vật – Phật tử đã biết và nay các Vật Lý gia xác nhận. Không điều gì xảy ra là một biến cố biệt lập … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | 4 Comments

Đôi dòng về tác giả “StillnessSpeaks”-Eckhart Tolle (Trần Sơn lược dịch)


Eckhart Tolle, tác giả & hướng dẫn tâm linh, sinh tại Đức và được đào taọ tại các trường Đại Học tại Luân Đôn và Cambridge (Anh). Lúc ông 29t, một xoay chuyển tâm linh sâu sắc đã thay đổi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | 4 Comments

TÂN XUÂN VẠN PHÚC.


TỔ-QUỐC VIỆT-NAM. “Nước bốn nghìn năm Hùng Việt, vững tay Lê Lý Trần Lê, lưỡi kiếm Quang-Trung còn mãi sắc. Dân năm chục tộc Tiên Rồng, một lòng Thái Mường Kinh Thượng, nét son Âu Lạc chẳng hề phai “. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 5 Comments