Xuống Đường.


Thu

“Nhờ ơn Đảng”
Dân biết đâu tà đâu chính;
Nhờ thù ngoài
Dân rõ : Ấy kẻ nội gián – tay sai.

“DẬY MÀ ĐI”
Chỉ mặt, tên ghi
Phường buôn dân – bán nước!
Cho Dân tình
Thoát nỗi oan khiên;
Cho NƯỚC NON
Ngẩng cao đầu phách khí;
Bạn bè Năm Châu
Khâm phục
Giống Lạc Hồng – Con cháu Trưng Vương!

-(Trần Sơn)-

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s