Monthly Archives: November 2013

VIỆT LẠC cuối THỜI HÙNG và Thời NHÀ TRƯNG (214 ttl – 43 dl)


1. VIỆT LẠC cuối THỜI HÙNG 2. VIỆT LẠC thời SUY VI 3. VIỆT LẠC thời NHÀ TRƯNG 1/. VIỆT LẠC cuối THỜI HÙNG 1.1 Khởi đầu Áp Lực Trung Hoa trên Việt Lạc. Nhà Chu chấm dứt năm 256 … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

BỐN CHỮ VIỆT LINH THIÊNG.


Kính dâng Tổ Tiên Linh Hiển. Bốn chữ ‘Việt’ gồm tóm toàn thể Lịch Sử và Văn Hóa Việt. Chữ Việt 越 5000 năm Lịch sử, chữ Việt 粵 4200 năm Văn hiến, chữ Việt 鉞 3000 năm Tuyệt kỹ, … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments