Monthly Archives: May 2015

MOTHER’ DAY-5/10/2015-


“Vạn cảnh nhiễu tâm vốn do duyên Tiếng tiếng Phật hiệu Tín Nguyện Kiên Trì giác vốn không tùy tâm tạo Vô nại hành nhân nhạo trần ai” (Cư sĩ Thường Phúc) -Câu tụng của cư sĩ Thường Phúc để … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment