“Mẹ ơi..đoái thương xem nước Việt Nam…


…Trời u ám..tối tăm..điêu tàn

Mẹ hãy dơ tay

ban phước Bình An…”

*ĐỨC MẸ HIỆN RA THẾ KỶ 20

 

*ĐỨC MẸ Naju / Nam Hàn

 

Trần Sơn (sưu tầm) – 5/2016

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s