Monthly Archives: January 2018

“Bao giờ đá nổi – lông chìm …” Sấm Trạng Trình ; và Cơ Hội mới cho Việt Nam .


“Chừng nào Thạch nổi Mao chìm Đồng khô Hồ cạn búa liềm ra tro” . *1“ Thạch là đá nổi cũng có ngụ ý nói Tưởng giới Thạch đã bị Mao Trạch Đông cướp chính quyền . Tưởng giới Thạch … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment