Monthly Archives: February 2018

Quẻ Dịch/Biến – KIỂN cho năm Mậu Tuất 2018 .


Posted on February 16, 2018 by bagan3 1* -a/Ngày cuối năm 2017 hậu sinh xủ quẻ Dịch – xin chỉ dẫn các Đấng Tiên Tổ cho năm mới 2018. Được quẻ Hỏa Trạch Khuê: “Đến lúc cùng -trong ngoài chống … Continue reading

Posted in Uncategorized | 10 Comments