Monthly Archives: September 2018

Thử tìm Ý NGHĨA của việc…chữ “G” trong cụm từ VÔ CÙNG (thương tiếc …) trên phông màn tại Nhà Tang lễ Quốc gia/Hà Nội trong lúc quan khách thuộc TU/BCT Đảng csvn đến tang điếu ngày 26/9/2018…ĐỘT NHIÊN RƠI XUỐNG ĐẤT (!)


1/ Tên QUANG – mà chữ G tự tách khỏi màn rơi xuống đất; vậy còn lại là chữ QUAN . – vong linh của người chết muốn “nói “điều gì” chăng ? -hoặc giả.. Đấng Linh thiêng trong Cõi … Continue reading

Posted in Uncategorized | 5 Comments