Monthly Archives: August 2019

Những người chạy …Việt Dã…


…Là đây ! Tìm đâu cho mất công … * 1/“–Chủ nhân đất nước thì chạy cơm – chạy gạo; chạy áo, chạy tiền, chạy học – chạy hành, chạy đi lao nô mười phương thiên hạ; vác bướm chạy … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment