Monthly Archives: November 2019

Sấm ký NGUYỄN BĨNH KHIÊM và Thực Trạng Hiện hữu của các Quốc Gia – trong đó có Việt Nam .


Sấm ký Trạng trình viết “CÀN KHÔN Cửu Cửu dĩ định”: -” Long vĩ – Xà đầu khởi“từ Giáp THÌN (2024) sang Năm Ất TỴ/2025:2+0+2+5= Số 9 – “Mã đề-DƯƠNG cước (2027= 2+7) = Số 9 ..anh hùng tận –Thân … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Âm mưu Hán Hóa Việt Nam của Tàu Cộng với sự tiếp tay của CSvn…


VN CHỈ CÓ NGƯỜI KINH, KHÔNG CÓ DÂN TỘC KINH Nghĩa nhóm từ “người sinh sống tại một địa phương” trong tiếng Việt được hiểu là “người địa phương đó”. Thí dụ: người sinh sống ở kinh thành hay kinh … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments